Rozhodování je každodenním chlebem podnikatelů

Rozhodování lze definovat jako činnost, která určuje a analyzuje určitý problém, zjišťuje možné varianty řešení a hledá jeho nejvhodnější způsob. Rozhodování není pouze součástí práce podnikatelů, je součástí života každého člověka. Jedná se o způsob řešení téměř každodenních problémů. Některá rozhodnutí jsou malá de facto bezvýznamná, jiná mohou zásadním způsobem ovlivnit budoucí vývoj. Úlohou toho, kdo rozhoduje je vybrat tu variantu, která podle zvolených kritérií slibuje nejlepší výsledky. Pojďme si proto charakterizovat nejprve základní znaky rozhodování, následně prvky související s rozhodováním a na závěr si přiblížit fáze rozhodovacího procesu.
duševní myšlenky

Charakteristické znaky rozhodování:

Ø  Je dána možnost výběru (variantnost rozhodování)
Ø  Výběr řešení je vědomý (zakládá se na myšlenkovém procesu)
Ø  Výběr je cílevědomý
Ø  Výběr se děje dle určitých kritérií
Ø  Výběr končí výkony (rozhodnutí vyvolává řetěz dalších cílevědomých činností, které směřují k jeho uskutečnění)
váha s otázkami

Prvky rozhodovacího procesu:

  1. Problém a cíl rozhodování
  2. Subjekt rozhodování (člověk – rozhodovatel, jedinec či kolektiv lidí s rozhodovací pravomocí)
  3. Rozhodovací strategie (volba varianty řešení)
  4. Podmínky rozhodování (faktory ovlivňující rozhodnutí: kvalita rozhodovatele, dostupnost potřebných informací, používání metody rozhodování…)
  5. Objekt rozhodování (podnik, závod – divize, problém, okruh problémů)

Fáze rozhodovacího procesu:

  1. Přípravná

Ø  Identifikace rozhodovacího problému, objektu rozhodování a jeho okolí
Ø  Sběr informací o objektu rozhodování, faktorech rozhodování
Ø  Formulace variant řešení, hodnocení očekávaného přínosu jednotlivých variant
větvící bod

  1. Vlastního rozhodování

Ø  Hodnocení důsledku volby jednotlivých variant řešení – cestou kvalitativních či kvantitativních ukazatelů.
Ø  Výběr varianty dle kritérií rozhodování a přijetí rozhodnutí – k výběru je možné využít zkušenosti, experiment nebo výzkum a vývoj.
Ø  Kontrola splnění rozhodnutí a vyhodnocení výsledku
Rozhodování bývá mnohdy opravdu složité, nicméně pokud se dokážete perfektně orientovat v rozhodovacím procesu a pojedete přesně dle zmíněných pokynů, může pro vás být rozhodnutí mnohem jednodušší.